ვალუტის ოფიციალური კურსი
$-3.0720
€-3.4661
.

ოქროს შეფასება
583–95 ლარი
750–120 ლარი
958–150 ლარი

ბრილიანტის შეფასება
ხარისხისა და სისუფთავის მიხედვით
...
...