ვალუტის ოფიციალური კურსი
$-3.1916
€-3.4795
.

ოქროს შეფასება
583–70 ლარი
750–90 ლარი
958–110 ლარი

ბრილიანტის შეფასება
ხარისხისა და სისუფთავის მიხედვით
...
...