ვალუტის ოფიციალური კურსი
$-3.2987
€-4.0033
.

ოქროს შეფასება
583–80 ლარი
750–100 ლარი
958–130 ლარი

ბრილიანტის შეფასება
ხარისხისა და სისუფთავის მიხედვით
...
...