ვალუტის ოფიციალური კურსი
$-2.9262
€-3.0789
.

ოქროს შეფასება
583–95 ლარი
750–120 ლარი
958–150 ლარი

ბრილიანტის შეფასება
ხარისხისა და სისუფთავის მიხედვით
...
...