ვალუტის ოფიციალური კურსი
$-3.0465
€-3.4221
.

ოქროს შეფასება
583–70 ლარი
750–90 ლარი
958–110 ლარი

ბრილიანტის შეფასება
ხარისხისა და სისუფთავის მიხედვით
...
...